ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. ....
7 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
เครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. ....
(ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 – 21 พฤศจิกายน 2566)

 

** แสดงความเห็นคลิก **