(ร่างป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
28 สิงหาคม 2566

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า
(ฉบับที่..) พ.ศ
. ....
(ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่..) พ.ศ....

๒. แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่..) พ.ศ....

 

** ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ **