ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
8 สิงหาคม 2566

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
(ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)

 

๑. เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น

   ๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

   ๑.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๒. แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

 

** ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ **