ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2564)
7 เมษายน 2566