การจัดทําฉลากให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ลำดับ

ชื่อเอกสาร

วันที่มีผลบังคับใช้

Download

1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

16/09/64

pdf.svg