เกี่ยวกับ GMP เครื่องมือแพทย์


GMP เครื่องมือแพทย์ คือระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2548


ช่องทางการยื่นคําขอ

  1. ยื่นคําขอที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 3
  2. สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 0 2590 7280