การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จดแจ้งมีดังนี้