ผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกใบอนุญาต/ใบรับแจ้งรายการละเอียด/ใบรับจดแจ้ง