ข่าวประชาสัมพันธ์

Highlight Blog image
29 ก.ย. 66

MDinsight ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2566

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลำดับรอง โดยจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง ระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์และ เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ต้องปฏิบัติ ควบคุม และดูแลการประกอบกิจการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย

ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

ดูทั้งหมด →

งานบริการที่ใช้บ่อย

image
คู่มือประชาชน
image
Customer Journey
image
วินิจฉัยผลิตภัณฑ์
image
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์
image
การขอยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตผลิต นำเข้า ขาย (มาตรา27)
image
จดทะเบียนสถานประกอบการ
image
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
image
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
image
โฆษณา
image
รายงานการผลิต นำเข้า หรือขาย
image
ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
image
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
image
ผลิตเพื่อการส่งออก (ผอ.1)
image
GMP
image
GDP
image
หนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
image
ค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย
image
ต่ออายุ
image
เลิกกิจการ/ไม่ต่ออายุ
image
ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์
image
งานเครื่องมือแพทย์วิจัยทางคลินิก (IDE)
image
งานเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)

สื่อเผยแพร่

ดูทั้งหมด
สำหรับผู้ประกอบการ สำหรับบุคคลทั่วไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง