ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์


ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์


 มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้


1. พัฒนาโครงสร้างหลักและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลในระดับราคาที่สมเหตุสมผล

2. พัฒนาระบบให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของระบบสุขภาพของประเทศ และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการแพทย์ของประเทศ

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์