เรื่องน่ารู้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง | อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | FDApeople
10 กุมภาพันธ์. 2564

ภญ.สิธรา พึ่งพินิจ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องน่ารู้ ถุงยางอนามัย

ประเด็นที่น่าสนใจ

1. การเลือกซื้อ และวิธีการการใช้

2. การเก็บรักษาถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง