ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
23 มกราคม 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ใช้ครั้งเดียว N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 20 ง

หน้า 25-26 วันที่ 19 ม.ค.2567

มีผลใช้บังคับ 19 ม.ค.2567