อย. เร่งผลักดันกฎหมาย กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์สำหรับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล
6 กรกฎาคม 2566