ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. 2567
1 เมษายน 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. 2567

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 91ง 

หน้า 7-8 วันที่ 29 มีนาคม 2567

มีผลใช้บังคับ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ทันตกรรม4.jpg