ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้งการครอบครอง การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความพร้อม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการประเมินเทคโนโลยีตามมาตรา ๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๗
11 มีนาคม 2567