ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 (ลว. 26 มิถุนายน 2567)
28 มิถุนายน 2567