อย. ร่วมกับ สมอ. บูรณาการการทำงานร่วมกันด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอาหาร ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
17 กรกฎาคม 2566