ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์

ลำดับ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์


1

ซอฟต์แวร์ที่มีไว้สำหรับการแสดงและการพิมพ์ข้อมูลทางการแพทย์เท่านั้น หรือไม่ตรงตามคำจำกัดความของอุปกรณ์ทางการแพทย์จะไม่ถูกควบคุมให้เป็นเครื่องมือแพทย์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยทั่วไปจะไม่วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะใดๆ ของผู้ป่วย และไม่ได้ให้คำแนะนำใดๆ ในการป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา หรือการบรรเทาอาการของโรคหรืออาการใดๆ


2

ซอฟต์แวร์การจัดการการนัดหมายผู้ป่วยและตารางการผ่าตัด


3

ซอฟต์แวร์ที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของผู้ป่วย


4

ซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลขสำหรับแพทย์เพื่อทำการคำนวณทางการแพทย์อย่างง่าย (เช่น: BMI, ปริมาณน้ำ, แปลงจาก mmol/L เป็น mg/dL)


5

ระบบจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ ( Laboratory information management system LIMS) หรือระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ Laboratory Information System (LIS) เพื่อสนับสนุนขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการและการติดตามข้อมูล


6

ระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Hospital Information Systems HIS)


7

ซอฟต์แวร์ที่รวมขั้นตอนการตัดสินใจทางคลินิกแบบดิจิทัลโดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย


8

ซอฟต์แวร์ที่แสดงข้อมูล (เช่น ปริมาณ) เกี่ยวกับยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับฉลากที่ได้รับอนุมัติ


9

ซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามการรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกายของผู้ใช้เพื่อการจัดการโรคเบาหวานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด


10

ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บันทึกประจำวัน (เช่น บันทึกคะแนนความเจ็บปวดประจำวัน การทำงานของลำไส้)


11

ซอฟต์แวร์ Electronic Health Record มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง รับ รวบรวม และจัดเก็บเวชระเบียนและข้อมูลของผู้ป่วยโดยไม่มีการประมวลผลหรือการวิเคราะห์


12

ซอฟต์แวร์ที่มีไว้สำหรับให้ข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น: แนวทางปฏิบัติทางคลินิก) แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้อ้างอิง การประกันคุณภาพ หรือวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม


13

ซอฟต์แวร์มีไว้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้คำปรึกษาทางไกลหรือทำงานร่วมกันทางไกลและสื่อสารระหว่างแพทย์หรือผู้ป่วยได้


14

ซอฟต์แวร์ทดสอบแบบสำรวจหรือการแชทมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการตามอาการที่ผู้ใช้ระบุ ซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ใช้เท่านั้น


15

ซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือปฏิทินสำหรับติดตามรอบประจำเดือน


16

ซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือปฏิทินสำหรับติดตามความคืบหน้าผ่านรอบการรักษาเด็กหลอดแก้ว


17

ซอฟต์แวร์สำหรับคำนวณขนาดยาตามวิธีการคำนวณทางคลินิกที่กำหนดขึ้น


18

ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจับคู่ข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยเพื่ออ้างอิงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทางคลินิกหรือวรรณกรรมที่กำหนดไว้ (เช่น: เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานจากการอ่านระดับน้ำตาลในเลือด)


19

ซอฟต์แวร์แสดงผลที่พัฒนาโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตโดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งหมายสำหรับดึงข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์ไปแสดงเท่านั้น