​กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
7 เมษายน 2566