เลิกกิจการ / ไม่ต่ออายุ


เลิกกิจการ / ไม่ต่ออายุ


กระบวนงาน

รายละเอียด

Link

การยื่นผ่านระบบ

คู่มือการยื่นผ่านระบบ

pdf.svg

จดทะเบียน

1.ยกเลิกก่อนหมดอายุ

กรอกแบบฟอร์ม ล.พ.1 

     หนังสือแจ้งเลิกกิจการ จำนวน และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่ของใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิต /นำเข้า /ขาย เครื่องมือแพทย์ 

      พร้อมหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

เอกสารการขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์


2.ยกเลิกหลังหมดอายุ (แจ้งไม่ต่ออายุ)

กรอกแบบฟอร์ม ล.พ.2 

    แบบแจ้งจำนวนและสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่เมื่อไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิต /นำเข้า /ขาย เครื่องมือแพทย์

     พร้อมหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

เอกสารการขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

link.svg

ใบอนุญาตขาย

เหมือนกระบวนงานจดทะเบียน 

แต่หากขายเครื่องมือแพทย์หลังจากวันเลิกกิจการ 60 วัน ไม่หมด 

ให้กรอกแบบฟอร์ม ล.พ.3 

     แบบแจ้งจำนวนและสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่ เมื่อพ้นระยะเวลาขายเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง

link.svg

ผลิตภัณฑ์

กรอกใบคำขอ....

- ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด จดแจ้งผลิต/นำเข้า เครื่องมือแพทย์ 


พร้อมหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

เอกสารการขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์


1.ยกเลิกก่อนหมดอายุ

กรอกแบบฟอร์ม ล.พ.1 

     หนังสือแจ้งเลิกกิจการ จำนวน และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่ของใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิต /นำเข้า /ขาย เครื่องมือแพทย์ 

      พร้อมหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

เอกสารการขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์


2.ยกเลิกหลังหมดอายุ (แจ้งไม่ต่ออายุ)

กรอกแบบฟอร์ม ล.พ.2 

    แบบแจ้งจำนวนและสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่เมื่อไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือจดแจ้ง ผลิต /นำเข้า /ขาย เครื่องมือแพทย์

     พร้อมหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

เอกสารการขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

link.svg


ผู้ประกอบการส่งหนังสือปะหน้าบริษัท 

พร้อมแนบแบบลพ.1 หรือแบบ ลพ.2 

โดยทำเป็นหนังสือเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสาร

ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

การขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ และแนบหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน

โฆษณา

ใบอนุญาตโฆษณามีอายุ 3 ปี สามารถใช้ได้ถึงวันที่ในใบอนุญาต 

ไม่มีการต่ออายุ ซึ่งจะต้องมาขออนุญาตใหม่

( ไม่ต้องทำเรื่องขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุ )

ผลิตเพื่อการส่งออก

ใบอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกมีอายุ 5 ปี สามารถใช้ได้ถึงวันที่ในใบอนุญาต

ไม่มีการต่ออายุ ซึ่งจะต้องมาขออนุญาตใหม่

( ไม่ต้องทำเรื่องขอยกเลิก/ไม่ต่ออายุ )