งานสถานที่


งานสถานที่


เลิกกิจการ/ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์


เลิกกิจการ ขอยกเลิก ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ก่อนใบสิ้นอายุเนื่องจากยกเลิกกิจการ โดยต้องแจ้งการยกเลิกกิจการเป็นหนังสือ พร้อมส่งใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ให้ผู้รับอนุญาตภายใน 30 วันหลังเลิกกิจการ (ยื่นแบบ ลพ.1 )

แจ้งไม่ต่ออายุ ในกรณีที่ประสงค์ไม่ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์หลังใบสิ้นอายุแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นอายุเพื่อแจ้งจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บให้ทราบ (ยื่นแบบ ลพ.2)