การยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 เมษายน 2566

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดระบบยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567


  1. รายงาน = รายงานกิจกรรมการผลิต/นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต/นำเข้าประจำปี ยื่นต่ออย. ภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ทั้งนี้ ถึงแม้ไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ในปีดังกล่าว ให้ยื่นรายงานว่าไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ต่ออย. ภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป

โดยกรอกจำนวน/ปริมาณ และมูลค่า เป็น "0"


ในการยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องทำการ "เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบรายงานผลิตภัณฑ์" ก่อน เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบรายงานผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะดำเนินการยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Skynet) ได้


ผู้ที่ต้องยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


1. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(เลขใบสำคัญเป็นเลข 12 หลัก เช่น 66-1-2-3-0000001)


2. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(เลขใบสำคัญขึ้นต้นด้วย ME)


3. ผู้ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากอย. ขอให้ประสานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อขอเลข U1 นำมารายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

การเปิดสิทธิ์ขอเข้าใช้ระบบรายงานผลิตภัณฑ์

link.svg

2

คู่มือการใช้ระบบรายงานการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ผ่านระบบ Skynet

pdf.svg

3

คลิปวีดีโอการยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ผ่านระบบ Skynet

link.svg

4

Template ระบบรายงาน

link.svg