ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 กันยายน 2566

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์