ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540) เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พ.ศ. 2567
1 เมษายน 2567

FDAShare Template Big banner  (15).png

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540)

เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พ.ศ. 2567

ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141  ตอนพิเศษ 93ง  หน้า 28-29 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

มีสาระสำคัญคือ ยกเลิกการควบคุมเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

ที่ไม่เข้าข่ายนิยามคำว่า "เครื่องมือแพทย์" 

แต่อย่างไรก็ดี สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกาย

ยังคงควบคุมเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563