ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ชั่วคราวนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567
23 เมษายน 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ชั่วคราวนอกสถานที่

ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ

ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 15 -16 

วันที่ 22 เมษายน 2567

มีผลใช้บังคับ 19 ตุลาคม 2567