ผู้ที่ต้องยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 เมษายน 2566

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดระบบยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567


  1. รายงาน = รายงานกิจกรรมการผลิต/นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต/นำเข้าประจำปี ยื่นต่ออย. ภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ทั้งนี้ ถึงแม้ไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ในปีดังกล่าว ให้ยื่นรายงานว่าไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ต่ออย. ภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป

โดยกรอกจำนวน/ปริมาณ และมูลค่า เป็น "0"


ท่านต้องทำการเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบรายงานผลิตภัณฑ์ก่อน เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบรายงานผลิตภัณฑ์แล้ว จึงจะดำเนินการยื่นรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Skynet) ได้


ผู้ที่ต้องยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


1. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(เลขใบสำคัญเป็นเลข 12 หลัก เช่น 66-1-2-3-0000001)


2. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(เลขใบสำคัญขึ้นต้นด้วย ME)


3. ผู้ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากอย.
ขอให้ประสานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อขอเลข U1 นำมารายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

TEMPLATE ระบบรายงานการผลิต

excel.svg

2

TEMPLATE ระบบรายงานการนำเข้า

excel.svg

3

TEMPLATE ระบบรายงานการขาย

excel.svg

4

TEMPLATE ระบบรายงานการผลิตเพื่อการส่งออก

excel.svg  1. บันทึก = จัดทำบันทึกการผลิต/นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต/นำเข้า เก็บไว้ที่บริษัท และไม่มีแบบฟอร์ม แต่ต้องมีข้อมูลตามที่กำหนด (ศึกษาประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่นี่)


ผู้ที่ต้องจัดทำบันทึกการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์


  1. ผู้ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ บ.ส.ผ. 1)

ให้จัดทำบันทึกการผลิต และบันทึกการขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิตเก็บไว้ที่บริษัท โดยไม่กำหนดแบบฟอร์ม แต่ให้มีข้อมูล ดังนี้


บันทึกการผลิต

บันทึกการขาย

ชื่อเครื่องมือแพทย์

ชื่อเครื่องมือแพทย์

วัน เดือน ปีที่ผลิต

วัน เดือน ปีที่ขาย

เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด เลขที่ใบรับจดแจ้ง หรือเลขที่หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (แล้วแต่กรณี)

เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด เลขที่ใบรับจดแจ้ง หรือเลขที่หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (แล้วแต่กรณี)

เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือเลขลำดับเครื่อง (ในกรณีที่มี)

เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือเลขลำดับเครื่อง (ในกรณีที่มี)

วันหมดอายุของเครื่องมือแพทย์ (ในกรณีที่มี)

ชื่อผู้ซื้อ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล)

จำนวนหรือปริมาณที่ผลิต

จำนวนหรือปริมาณที่ขาย

ชื่อหรือลายมือชื่อของผู้ดำเนินกิจการหรือหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ชื่อหรือลายมือชื่อของผู้ดำเนินกิจการหรือหรือผู้ได้รับมอบหมาย


2. ผู้ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (แบบ บ.ส.น.1)

ให้จัดทำบันทึกการนำเข้า และบันทึกการขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนนำเข้าเก็บไว้ที่บริษัท โดยไม่กำหนดแบบฟอร์ม แต่ให้มีข้อมูล ดังนี้


บันทึกการนำเข้า

บันทึกการขาย

ชื่อเครื่องมือแพทย์

ชื่อเครื่องมือแพทย์

วัน เดือน ปีที่นำเข้า

วัน เดือน ปีที่ขาย

เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด เลขที่ใบรับจดแจ้ง หรือเลขที่หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (แล้วแต่กรณี)

เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด เลขที่ใบรับจดแจ้ง หรือเลขที่หนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (แล้วแต่กรณี)

เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือเลขลำดับเครื่อง (ในกรณีที่มี)

เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือเลขลำดับเครื่อง (ในกรณีที่มี)

วันหมดอายุของเครื่องมือแพทย์ (ในกรณีที่มี)

ชื่อผู้ซื้อ (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล)

จำนวนหรือปริมาณที่นำเข้า

จำนวนหรือปริมาณที่ขาย

ประเทศผู้ผลิต


ชื่อหรือลายมือชื่อของผู้ดำเนินกิจการหรือหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ชื่อหรือลายมือชื่อของผู้ดำเนินกิจการหรือหรือผู้ได้รับมอบหมาย