ประกาศฯ เรื่อง ฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
19 มกราคม 2564

ประกาศฯ เรื่อง ฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

จัดทำโดย

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา