ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระบบคุณภาพผลิต นำเข้า ขาย เครื่องมือแพทย์
8 มกราคม 2567

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 4 ง หน้า 260-262 วันที่ 5 มกราคม 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/14308.pdf

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 4 ง หน้า 263-264 วันที่ 5 มกราคม 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 5 มกราคม 2568

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/14309.pdf