โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ


No.

ชื่อเอกสาร

link


คู่มือการขออนุญาต 


1

คู่​มือการขออนุญาต

pdf.svg

2

ตัวอย่างข้อความหรือการโฆษณาที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

pdf.svg


แบบฟอร์ม


1

​​หนังสือมอบอำนาจ

doc 1.svg

2

ตัวอย่างหนังสือชี้แจง กรณีสื่อออนไลน์ที่จำกัดการเข้าถึงของผู้ประกอบวิชาชีพ

word.svgpdf.svg


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข


1

​เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2563


pdf.svg

2

​หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพและสาธารณสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาขออนุญาตโฆษณา พ.ศ. 2563


pdf.svg