โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ


No.

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

linkคู่มือการขออนุญาต


1


คู่มือการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

pdf.svg

2

AD-G-01

คู่มือขั้นตอนการยื่นระบบโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.1)

pdf.svg

3

AD-G-02

คู่มือขั้นตอนการยื่นระบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.4)

pdf.svgแบบฟอร์ม


1


​Checklist สำหรับเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ฆพ. 1 (สำหรับ E-Submission)

pdf.svg

2


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคำขอโฆษณาผ่านระบบ E-Submission

pdf.svg

3


​แบบ ฆพ. 3 คำขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

gogole drive.svg

4


​แบบ ฆพ.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

gogole drive.svg

5


​​ข้อกำหนดในการขออนุญาตโฆษณาชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK self-test)

pdf.svg