โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์


การขอโฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


1.โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ - จะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อแจ้งข้อมูลการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบ Skynet ผู้ประกอบการจะได้รับหมายเลขแจ้งโฆษณา (เลข AN) โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย

2.โฆษณาต่อผู้ประกอบวิชาชีพ - จะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลาที่กําหนดและเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับหมายเลขใบอนุญาต (เลข ฆพ.) ซึ่งจะมีการเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในตารางแสดงการเปรียบเทียบฯ ในหัวข้อ ข้อมูลเบื้องต้น