ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้ง
28 เมษายน 2566

ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้งรูปภาพ1.png


หมายเหตุ

  1. กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วมีการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง ภายใน 5 วันปฏิทิน
    โดยหากแก้ไขไม่ทันตามระยะเวลา หรือไม่สามารถแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน จะมีการดำเนินการคืนคำขอต่อไป