อย. เดินหน้ารับฟังความเห็น เพิ่มประสิทธิภาพงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์
4 เมษายน 2567

     อย. เพิ่มประสิทธิภาพงานกำกับดูแลครื่องมือแพทย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศที่เกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อการควบคุมการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์กรณีสงสัยว่าเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการใช้ เพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

     3 เมษายน 2567 เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ อย. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บและค่าใช้จ่ายสูงสุดในการประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์

     รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกฎหมายเครื่องมือแพทย์ และเป็นการเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์จะมีระบบการติดตามตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์มีความอย่างยั่งยืนต่อไป

*******************************************

คลังรูปภาพ