ต่ออายุ


ต่ออายุกระบวนงาน

รายละเอียด

Link

จดทะเบียน

(เปิดระบบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. ของปีที่ใบสำคัญสิ้นอายุ)

    ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยใบสำคัญจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ 

        หากใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือนสามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

         ในกรณีที่สิ้นอายุเกิน 30 วัน จะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้

link.svg

GMP

    หนังสือรับรอง GMP จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 

         กระบวนการ และเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุจะเหมือนกับ กรณีขอหนังสือรับรอง GMP ใหม่

link.svg

ใบอนุญาตขาย

(เปิดระบบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. ของปีที่ใบสำคัญสิ้นอายุ)

   ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยใบสำคัญจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ 

        หากใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือนสามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

          ในกรณีที่สิ้นอายุเกิน 30 วัน จะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้

link.svg

ผลิตภัณฑ์

    ใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียดจะมีอายุ 5 ปี นับจากปีที่ได้รับอนุญาต โดยใบสำคัญจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ 

ใบรับจดแจ้ง จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

link.svg


ประชาสัมพันธ์ต่ออายุ-01.jpg