งานสถานที่


งานสถานที่


ต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์


        ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยจากใบจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ 

        หากใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน สามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ 1000 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

        ในกรณีที่สิ้นอายุเกินหนึ่งเดือนจะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้


การยื่นเอกสาร : เขตพื้นที่ กทม. ยื่นออนไลน์ผ่านระบบ Skynet fda (เปิดระบบการยื่นต่ออายุ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.) , ต่างจังหวัด ยื่น สสจ.


ลำดับล

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ตัวอย่างเอกสาร

Download

1


คู่มือการเตรียมเอกสาร

pdf.svg


2


คู่มือการยื่นเอกสารผ่านระบบ Skynet fda

pdf.svg


3


เอกสารที่ต้องใช้รูปถ่ายผู้ดำเนินกิจการ

*รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)นามสกุล .jpg
EST-F-S-003

หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

pdf.svg

doc 1.svgpdf.svgใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ
EST-F-E-SUB-03

หนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น


doc 1.svgpdf.svgสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินกิจการ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและรับมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินกิจการ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
EST-F-S2-08-01

บันทึกคำรับรองการต่ออายุ

pdf.svg

doc 1.svgpdf.svg

4


ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าตรวจประเมิน 3,000 /ค่าใบ 1,000

(ต้องชำระภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ใบสิ้นอายุ)

5


วิดีโอการยื่นต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

Flat_copy_5.svg


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ

  1. หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขาย          


กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการต่ออายุ

  1. กฎกระทรวงค่าธรรมเนียม 
  2. ค่าใช้จ่ายฯม.44


ประชาสัมพันธ์ต่ออายุ-01.jpg