งานสถานที่


งานสถานที่


ขั้นตอนการยื่นคําขอ


1.การยื่นคำขอรับรอง : ยื่นเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ skynet fda

-เปิดสิทธิ์ : ระบบ CER GMP เครื่องมือแพทย์ พร้อมเอกสารการเปิดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่

Download

1.

GMP-F-E-sub-01

ตัวจริงหนังสือมอบอำนาจเพื่อเป็นผู้ยื่นคำขอตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์

         * หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

         ** ข้อมูลที่อยู่ของผู้ยื่นที่กรอกในใบมอบอำนาจจะต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน

24/1/2567


pdf.svg

2.


สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นคำขอ3.


หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล โดยออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)พร้อมรับรองสำเนาและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

             *** โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น ผลิตเครื่องมือแพทย์
หมายเหตุ

1. ท่านจะต้องสแกนเอกสารข้อ 1-2 เพื่อใช้แนบในระบบในหัวข้อหนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

2. สแกนเอกสารข้อ 3 เพื่อใช้แนบในระบบในหัวข้อหนังสือรับรองบริษัท

* โดยการสแกนหนังสือมอบอำนาจต้องใช้ฉบับจริงในการสแกน

** scan เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF และ scan เป็นไฟล์สี

สามารถยื่นหนังสือมอบอำนาจได้ที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(เปิดสิทธิ์ e-submission ระบบ CER GMP เครื่องมือแพทย์

เลขที่ 88/24อาคาร 6 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

        *หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2590-7045 หรือแอดไลน์ที่ @371eojnr (*เฉพาะเรื่องการเปิดสิทธิ์และปัญหาเกี่ยวกับระบบ E-submission เท่านั้น)