กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบันทึก และรายงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบันทึก และรายงาน


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

pdf.svg

2

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิตนำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

pdf.svg

3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓

pdf.svg