ขั้นตอนการยื่นคำขอ

1. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้งในกรณีคำขออนุมัติโดยอัตโนมัติ

   ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบ Skynet ระบบจะอนุมัติโดยอัตโนมัติ

2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้งในกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ

   ผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาเป็นไปตามข้างใต้นี้

Flow การแก้ไขเปลี่ยนแปลง Listing.png