งานกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด


หน้าที่ผู้ประกอบการในการจัดทําฉลาก ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ยกเว้นกรณีมีประกาศฯ ควบคุมเป็นการเฉพาะให้ปฏิบัติตามประกาศฯ เฉพาะของเครื่องมือแพทย์นั้นๆ)

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

วันที่มีผลบังคับใช้

Download

1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

16/09/64

pdf.svg