เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ IVD

class 1_button.png

class 2-4_button.png

specific button.png

Emer_button.png