เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


ใบอนุญาตที่ยังคงเป็นเลข ผ. / น. หรือ ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ยังคงเป็นเลข จผ. / จน.


  1. ท่านต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอในรูปแบบกระดาษที่ OSSC พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
  2. หากมีการแก้ไข หรือ ส่งผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ เพื่อให้ท่านดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือ ชำระค่าประเมินเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี
  3. หากคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ธุรการจะโทรแจ้งให้ท่านมารับหลักฐานการอนุมัติที่ อย.