เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


หากท่านต้องการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ท่านจะต้องทำการจัดประเภทความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ของท่านก่อน (Risk classification) และการรวมกลุ่มของเครื่องมือแพทย์ (grouping) เนื่องจากทั้งสองปัจจัยมีผลต่อการยื่นคำขอ และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ โดยสรุปได้ดังตาราง

ประเภทความเสี่ยง

เครื่องมือแพทย์

ระดับความเสี่ยง

กลุ่มเครื่องมือแพทย์

เอกสารประกอบ

การยื่นคำขอ

เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 1 และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์

ความเสี่ยงต่ำ

กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง

ตามกฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 2,3

ความเสี่ยงปานกลาง

กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ 1),(ฉบับที่ 2)

ตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้า
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

เครื่องมือแพทย์ประเภทที่ 4

ความเสี่ยงสูง

กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต

ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2562 และสามารถศึกษาตัวอย่างประเภทของเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่คู่มือหลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง เพื่อให้สามารถขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ได้ถูกต้องตามประเภทเครื่องมือแพทย์

การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD

การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์คือการนำเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณ์คล้ายกันมารวมกันและยื่นขึ้นทะเบียนในคำขอเดียวกัน และช่วยลดภาระงาน ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารในชุดเดียวกัน 

การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD สามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เดี่ยว (Single)    

2. ระบบ (System)               

3. ตระกูล (Family)               

4. ชุดตรวจวินิจฉัย (IVD Test Kit)

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD Cluster)

สามารถศึกษารายละเอียดการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์