เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้ง


Group 141983.png


หมายเหตุ


  1. กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วมีการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง ภายใน 5 วันปฏิทิน
    โดยหากแก้ไขไม่ทันตามระยะเวลา หรือไม่สามารถแก้ไขได้ถูกต้องครบถ้วน จะมีการดำเนินการคืนคำขอต่อไป
  2. อาจพิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญบางกรณี เช่น เป็นข้อบ่งใช้ใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนที่ใดมาก่อน เป็นต้น