เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


Diagnostic tests for Monkeypox


เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ประเภท Diagnostic tests for Monkeypox จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์โดยงานเครื่องมือแพทย์วินิจฉัยภายนอกร่างกายได้จัดทำแบบประเมินข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับ Diagnostic tests for Monkeypox เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนได้ทราบแนวทางการประเมินเบื้องต้น


อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ Monkeypox ยังคงมีข้อจำกัดเชิงวิชาการ นอกจากนี้ชุดตรวจฯดังกล่าวยังไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ดังนั้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาอาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในภายหลัง