เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์เพื่อผลิตหรือนำเข้า


1. ขั้นตอนการ Screening

Group 142026.png


2. ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารผ่านระบบ E-submission


Group 142027.png