เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


banner pr covid.png


ขั้นตอนการพิจารณา

ระยะเวลา

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร*

10 วันทำการ

เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่ผู้ประกอบการส่งกลับมาแก้ไข (เฉพาะกรณีที่มีแก้ไข)*/**

10 วันทำการ

ออกหนังสือนำส่งประเมินกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ

3 วันทำการ

การออกใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

(พิจารณาผลผู้เชี่ยวชาญ+ออกแบบใบ ป.ท. กรณีผลผ่าน.)

5 วันทำการ


  1. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารก่อน หากไม่ครบถ้วนหรือแนบเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและยื่นผิดประเภท/ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ชองชุดตรวจตามผู้ผลิตกำหนด เจ้าหน้าที่จะคืนคำขอตั้งแต่การพิจารณาครั้งที่ 1 *
  2. กรณีที่มีการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ หากเกิน 2 ครั้งเจ้าหน้าที่จะคืนคำขอ **
  3. กรณีชุดตรวจแอนติเจนที่มีประเด็นจากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญให้ชี้แจงเพิ่มเติม หรือต้องส่งประเมินรอบ 2 สามารถส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พิจารณาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ ***


ตัวอย่างเหตุผลในการคืนคำขอ

Group 141969.png ไม่แนบเอกสาร ยพ.1 ,ผลการทดสอบในประเทศไทย และฉลาก/เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

Group 141969.png แนบเอกสารไ่ม่ครบถ้วน หรือ ชื่อเครื่องมือแพทย์ไม่สอดคล้องกัน ในแต่ละเอกสารที่ยื่นมา

Group 141969.png เอกสารฉบับที่แนบมาไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สมบูรณ์ เช่น รายงายการศึกษาไม่ครบถ้วน ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

Group 141969.png ผลประเมินในประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์ อย.

Group 141969.png สิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับแนวทางการวินิจฉัยในปัจจุบัน

Group 141969.png ยื่นผิดประเภทการตรวจหา

Group 141969.png ไม่ระบุข้อมูลในตาราง excel file (ตารางรายการ ITEM)

Group 141969.png ยื่นผิดวัตถุประสงค์การขึ้นทะเบียน เช่น วัตถุประสงค์หน้าคำขอเป็น home แต่แนบเอกสารเป็น professional use