เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบแจ้งรายการละเอียด หรือใบอนุญาต

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับหลัก (Major change)

ค่าธรรมเนียม


ประเภท

รายการค่าธรรมเนียม (บาท)

รวม


คำขอ

ค่าประเมินเอกสารทางวิทยการที่ต้องให้ผุ้เชี่ยวชาญประเมิน


การแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์

500

19,200

19,700

ใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์

500

24,000

24,500

การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

500

24,000

24,500

ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

500

30,000

30,500


2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (Minor change)

ค่าธรรมเนียม


ประเภท

รายการค่าธรรมเนียม (บาท)

รวม

การแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์

500

500

ใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์

500

500

การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

500

500

ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์

500

500