งานสถานที่


งานสถานที่


ต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์

       

        ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยจากใบจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ 

        หากใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือนสามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

          ในกรณีที่สิ้นอายุเกินหนึ่งเดือนจะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้

 

เอกสารที่ต้องเตรียม : ออนไลน์ผ่านระบบ Skynet fda (เปิดระบบการยื่นต่ออายุ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. )

 

Caption

ลำดับ

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่

Download

1

 

คู่มือการเตรียมเอกสารยื่นต่ออายุ

 

pdf.svg

2

 

คู่มือการยื่นต่ออายุผ่านระบบ Skynet fda

 

pdf.svg

3

 

หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบจดทะเบียน

 

pdf.svg

4

 

วิดีโอการยื่นต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์

 

link.svg

 

เอกสารที่ต้องใช้

 

ลำดับ

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่

Download

1

 

รูปถ่ายผู้ดำเนินกิจการ

*รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)นามสกุล .jpg

 

 

2

EST-F-IM-003

หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ

 

doc 1.svgpdf.svg

3

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ

 

 

4

EST-F-E-SUB-01

หนังสือมอบอำนาจผู้ยื่น

 

doc 1.svgpdf.svg

5

 

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินกิจการ

 

 

6

 

 

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและรับมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินกิจการ

 

 

7

 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)

 

 

8

EST-F-IM2-08-01

บันทึกคำรับรองการต่ออายุ

 

doc 1.svgpdf.svg

9

 

ตัวอย่างบันทึกคำรับรองการต่ออายุ

 

pdf.svg

10

EST-F-IMS-07-01

บันทึกแสดงเหตุผลเพื่อผ่อนผันที่มิได้ต่ออายุภายในกำหนด

 

word.svg pdf.svg

 

ค่าใช้จ่าย (บาท)

นำเข้า : ค่าตรวจประเมิน 12,000/ค่าใบ 4,000

ผลิต : ค่าตรวจประเมิน 12,000 /ค่าใบ 2,000

(ต้องชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ใบจะสิ้นอายุเท่านั้น)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ

หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบจดทะเบียน

 

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการต่ออายุ

กฎกระทรวงค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายฯ ม.44

 

ประชาสัมพันธ์ต่ออายุ-01.jpg