งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


ช่องทางการติดต่อ


อาคาร 6 ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร : 0 2590 7250

Email : md_standard@fda.moph.go.th