งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


การแจ้งเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาต ได้แจ้งรายการละเอียดหรือได้จดแจ้ง


กรณีเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาต ได้แจ้งรายการละเอียดหรือได้จดแจ้ง ต้องแจ้งเลิกกิจการเป็นหนังสือและระบุจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์นั้น ตามแบบ ล.พ. ๑ ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ


การแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง


กรณีไม่ต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับจดแจ้ง หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง แล้วแต่กรณี ให้แจ้งจำนวนเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์นั้น ตามแบบ ล.พ. ๒ ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง